progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-03-17

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Magdalena Wysocka - Kras

Tel.:

e-mail: mwysocka@um.wloclawek.pl

Budowa skrzyżowania w ciągu alei Kazimierza Wielkiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka.

PROCEEDINGS NO Z64/15791

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: BZP.271.8.2023

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na budowie skrzyżowania w ciągu alei Kazimierza Wielkiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka.
Przedmiot zamówienia obejmuje zrealizowanie częściowego zakresu dokumentacji projektowej dla budowy drogi na terenach inwestycyjnych przy ulicy Papieżka wraz z infrastrukturą techniczną, poprzez kompleksowe wykonanie odcinka w km od 1+272 do 1+318 wraz z:
1) wszystkimi robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowej do realizacji w pasie drogowym alei Kazimierza Wielkiego,
2) ułożeniem kabla zasilającego sieć oświetlenia ulicznego od miejsca wykonywania robót do przyłącza elektroenergetycznego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Papieżka, na działce nr 56/4 w obrębie Włocławek KM 112/2,
3) budową kanału technologicznego pomiędzy dwiema najbliższymi studniami, tj. w km od 1+228 do 1+295.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowę i przebudowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
2) budowę i przebudowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
budowę i przebudowę drogi dla rowerów (ścieżki rowerowej) o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
4) budowę zjazdów publicznych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
5) budowę wyspy kanalizującej ruch (azylu dla pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej;
6) budowę kanału technologicznego;
7) wycinkę drzew i krzewów w zakresie kolidującym z zaprojektowaną inwestycją;
8) zagospodarowanie zielenią terenu przyległego;
9) budowę sieci kanalizacji deszczowej;
10) budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego;
11) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego;
12) wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
13) wykonanie I etapu budowy drogowej sygnalizacji świetlnej.
Przybliżone pole powierzchni projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu przedstawia się następująco:
1) powierzchnia jezdni i zjazdów publicznych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: ok. 3 250 m2,
2) powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej: ok. 340 m2,
3) powierzchnia ścieżek rowerowych o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej: ok. 105 m2,
4) powierzchnia wyspy kanalizującej ruch (azylu dla pieszych) o nawierzchni z kostki betonowej ok. 60 m2,
5) powierzchnia terenów zieleni: ok. 1 175 m2.
Przybliżona długość projektowanych elementów infrastruktury technicznej przedstawia się następująco:
1) długość kanału technologicznego: ok. 67 m (wraz z dwiema studniami);
2) długość rurociągów kanalizacji deszczowej: ok. 45 m (wraz z prefabrykowaną komorą żelbetową, dwiema studniami rewizyjnymi i dwiema studzienkami ściekowymi z osadnikiem i wpustem);
3) długość rur ochronnych zabezpieczających istniejące kable elektroenergetyczne: ok. 48 m;
4) długość kabli zasilających istniejące oświetlenie uliczne, przeznaczonych do demontażu: ok. 100 m (wraz z pięcioma podwójnymi latarniami);
5) długość kabli i przewodów zasilających nowe i istniejące oświetlenie uliczne: ok. 2 250 m (wraz z czternastoma latarniami i bednarką o długości ok. 760 m).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...