progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-12-19

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Renata Frydrychowska

Tel.:

e-mail: rfrydrychowska@um.wloclawek.pl

Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 2 stycznia do 31 stycznia 2020 r

PROCEEDINGS NO Z16/4891

Purchasing mode: -

Order object:

 1. Przedmiotem zamówienia jest kontrola biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 2 stycznia do 31 stycznia 2020 r.

 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ramach realizacji umowy zlecenia do:

  1) przeprowadzania kontroli w sposób ciągły i systematyczny ze szczególnym uwzględnieniem godzin szczytu przewozowego, Kontrole biletowe muszą być przeprowadzane we wszystkie dni tygodnia (w dni robocze, soboty, niedziele i święta), w godzinach kursowania autobusów, na wszystkich liniach autobusowych;

  2) przeprowadzania kontroli z drugim kontrolerem zatrudnionym przez Urząd Miasta Włocławek;

  3) przeprowadzenia do końca miesiąca:

    1. co najmniej 620 kontroli biletów w dzień roboczy,

    2. co najmniej 60 kontroli w soboty, niedziele i święta, na liniach autobusowych w godzinach ich kursowania,

     Kontrole odbywać się będą pomiędzy godziną 5:00 a godziną 00:30. Każda następna kontrola powinna być przeprowadzona w innym autobusie;

   1. potwierdzania faktu przeprowadzenia kontroli na linii autobusowej u kierowcy autobusu,

   2. przestrzegania obowiązujących przepisów:

    1. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, ze zm.),

    2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U.
     z 2019 r. poz. 1781 ze zm.),

    1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r, w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005 r, Nr 14 poz. 1 17),

    2. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r, w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U z 2006 r, Nr 38 poz. 266),

    3. aktualnych, obowiązujących Uchwał Rady Miasta Włocławek w sprawie opłat, ulg i zwolnień oraz innych przepisów porządkowych;

  1. przygotowania codziennego raportu z wykonywanej kontroli dostarczenie wraz z kontrolkami w dniu następnym do Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii tut. Urzędu;

  2. podczas przebywania na przystankach w związku z wykonywaną kontrolą biletów sprawdzania i następnie informowania Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek o ewentualnych dewastacjach infrastruktury przystankowej i braku czystości na przystankach komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasto Włocławek.

   3, Za wykonanie przedmiotu zlecenia Wykonawca będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, liczone według algorytmu: stawka za 1 godzinę zgodna z formularzem oferty, pomnożona przez faktyczną liczbę godzin wykonanej usługi, wynagrodzenie płatne po wystawieniu rachunku i w terminie do 5 dnia następnego miesiąca, po przyjęciu wykonanej pracy za dany miesiąc.

 1. W przypadku nieświadczenia usługi przez Zleceniobiorcę w okresie dłuższym niż 3 dni, Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 2. Wymagane dokumenty - wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający w szczególności kwotę brutto będącą miesięcznym wynagrodzeniem za wykonanie usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego w okresie trwania zlecenia - należy złożyć do dnia 27 grudnia 2019 r., do godz. 12.00. w Urzędzie Miasta Włocławek, przy ulicy 3-go Maja 22, pokój nr 2 w kopercie z dopiskiem „Kontrola biletów w autobusach MPK” o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu,

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 4. Osoba do kontaktu z Oferentami: Pani Renata Frydrychowska, Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii, tel. 54/414-41-85,


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 2 stycznia do 31 stycznia 2020 r CPV/Indeks 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 80%
2. Wykształcenie 10%
3. Experience 10%


Questions regarding the proceedings "Wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontrola czystości przystanków autobusowych, w okresie od 2 stycznia do 31 stycznia 2020 r"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...