progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-09

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Mariusz Rakusiewicz

Tel.: 544144424

e-mail: mrakusiewicz@um.wloclawek.pl

BI.2601.1.2020 Zakup tonerów do drukarek OKI

PROCEEDINGS NO Z9/4929

Purchasing mode: -

Order object:

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

(na podstawie § 8 ust. 1i 2 Zarządzenia Nr 204/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2017r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Włocławek- Urząd Miasta Włocławek

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

NIP: 888 30 31 255

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zakup tonerów do drukarek OKI

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

1.       We wszystkich pozycjach, gdzie użyte zostało słowo „oryginalny”, Zamawiający oczekuje zaoferowania i dostarczenia wyłącznie materiałów (tonerów) wyprodukowanych przez wskazanego producenta o określonym w tabeli symbolu,


Ponadto materiały eksploatacyjne – tonery:

1) Nie mogą zawierać śladów wcześniejszego Użytkowania – nie może być śladów wyłamania elementów wcześniej stosowanych zabezpieczeń;

2) Posiadające „microchip” lub inny system powiadamiania o stanie zużycia materiału muszą być sprawne i poprawnie informować o stanie zużycia.

I. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ

Nie wymaga się dodatkowych dokumentów.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

14 dni od daty otrzymania zamówienia.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena oferty musi uwzględniać koszt przedmiotu zamówienia oraz koszt transportu i dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

-  Cena: 100%

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona na Formularzu cenowym platformy zakupowej "LOGINTRADE".VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy dostarczyć na: Platformę Zakupową „LOGINTRADE”

2. Termin składania ofert: 14 stycznia  2020r.. g.: 15:30

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać przesłania próbek oferowanych materiałów.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Okres związania z ofertą 21 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAWARCIA UMOWY NA OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE WARUNKACH

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone artykuły, na okresy określone w kartach gwarancyjnych producentów, jednakże nie mniej niż na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej
w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu materiałów w wyznaczonym terminie w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.

3. Protokół odbioru jakościowego jest podstawą do wystawienia faktury.

4. Płatność: przelew, 14 dni po przyjęciu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w zakresie zamówienia udziela Mariusz Rakusiewicz, Inspektor w Biurze Informatyzacji, tel. (0-54) 414-44-24.

X. INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wypełniając obowiązek informacyjny zawiadamiam, iż wszelkie informacje dotyczące ww. zagadnienia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek w dziale:: Polityka prywatności
w zakładce: Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych

- link: http://www.bip.um.wlocl.pl/polityka-prywatności/

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Toner oryginalny OKI (12K) (45807111). 30125110-5 48 pieces % Read
2. Toner oryginalny OKI (12K) (44917602) 30125110-5 6 pieces % Read
3. Toner oryginalny cyan OKI (11,5k) (46507615). 30125110-5 3 pieces % Read
4. Toner oryginalny yellow OKI (11,5k) (46507613). 30125110-5 3 pieces % Read
5. Toner oryginalny magenta OKI (11,5k) (46507614) 30125110-5 3 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. Termin dostawy 14 dni od otrzymania zamówienia. (Dostawa jednorazowa wszystkich zamawianych pozycji)
  4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru materiałów.
  5. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury.
  6. Zgoda na przesłanie próbek oferowanych materiałów.

Questions regarding the proceedings "BI.2601.1.2020 Zakup tonerów do drukarek OKI"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 21 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...