progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-20

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Mariusz Rakusiewicz

Tel.: 544144424

e-mail: mrakusiewicz@um.wloclawek.pl

BI.2601.3.2020 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

PROCEEDINGS NO Z10/4929

Purchasing mode: -

Order object:

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

(na podstawie § 8 ust. 1i 2 Zarządzenia Nr 204/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2017r.
w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Włocławek- Urząd Miasta Włocławek

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

NIP: 888 30 31 255

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

a).  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej na dostawę materiałów eksploatacyjnych innych producentów niż wskazanych pod warunkiem dołączenia do każdego zaoferowanego produktu dokumentów, o których mowa poniżej.

b). Oferowane materiały równoważne nie mogą ograniczać funkcji i możliwości urządzeń oraz zaniżać jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych. Wymagana jest także pełna kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń: informacje o liczbie wydrukowanych stron, poziomie zużycia tonera, tuszu, bębna światłoczułego - jeśli urządzenie posiada takie możliwości. W przypadku kiedy produkt oryginalny przeznaczony dla danego urządzenia posiada wbudowany układ scalony, który monituje proces druku, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element działający w ten sam sposób.

c). Materiały równoważne muszą posiadać wydajność równorzędną z wydajnością materiału produkowanego przez producenta sprzętu. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę materiału eksploatacyjnego innego producenta niż producent sprzętu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty merytorycznej „raporty z testów" potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 lub równoważna dla tonerów monochromatycznych do drukarek laserowych, ISO/IEC 19798 lub równoważna dla tonerów kolorowych do drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 lub równoważna dla tuszy do drukarek atramentowych, ISO/IEC 19752 oraz ISO/IEC 19798 lub równoważna dla bębnów światłoczułych do drukarek laserowych i kopiarek, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełnienia powyższych norm.

d). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego zapisu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do złożonej oferty karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC.

e). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń spowodowane używaniem zaoferowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych.

f). Pod pojęciem „fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, nie regenerowanych. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, w którym pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania lub uszkodzenia, nie mogą być wyprodukowane przed 2018 rokiem.

g). Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach znaki firmowe producenta, nazwę /typ, symbol/ materiału, numer katalogowy, opisy zawartości, termin przydatności do użycia, informację do jakiego urządzenia są dedykowane. W przypadku dostawy produktów równoważnych wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy zamiennik (produkt równoważny). Materiały muszą być pakowane pojedynczo, dostarczone do Zamawiającego w oryginalnych, pierwotnych opakowaniach producenta.

h). Materiały dedykowane do jednego typu urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta.


I. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ BYĆ ZŁOŻONE WRAZ Z OFERTĄ

W przypadku złożenia oferty z materiałami równoważnymi należy do oferty dołączyć dokumenty wskazane powyżej.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

14 dni od daty otrzymania zamówienia.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena oferty musi uwzględniać koszt przedmiotu zamówienia oraz koszt transportu i dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

-  Cena: 100%

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona na Formularzu cenowym platformy zakupowej "LOGINTRADE".


VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy dostarczyć na: Platformę Zakupową „LOGINTRADE”

2. Termin składania ofert: 24 stycznia 2020r. g.: 12:00

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Okres związania z ofertą 14 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAWARCIA UMOWY NA OKREŚLONYCH PRZEZ SIEBIE WARUNKACH

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone artykuły, na okresy określone w kartach gwarancyjnych producentów, jednakże nie mniej niż na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej
w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu materiałów w wyznaczonym terminie w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki.

3. Protokół odbioru ilościowo-jakościowego jest podstawą do wystawienia faktury.

4. Płatność: przelew, 14 dni po przyjęciu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w zakresie zamówienia udziela Mariusz Rakusiewicz, Inspektor w Biurze Informatyzacji, tel. (0-54) 414-44-24.

X. INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wypełniając obowiązek informacyjny zawiadamiam, iż wszelkie informacje dotyczące ww. zagadnienia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek w dziale:: Polityka prywatności
w zakładce: Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych

- link: http://www.bip.um.wlocl.pl/polityka-prywatności/

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Toner Kyocera TK 450 (15k) 30125110-5 6 pieces % Read
2. Toner HP 12A (Q2612A) (2k) 30125110-5 10 pieces % Read
3. Toner HP 78A (CE278A) (2,1k) 30125110-5 15 pieces % Read
4. Toner HP 05X (CE505X) (6,5k) 30125110-5 10 pieces % Read
5. Toner Lexmark 502H (50F2H00) (5k) 30125110-5 10 pieces % Read
6. Toner Lexmark X950 (X950X2KG) (32k) 30125110-5 2 pieces % Read
7. Toner purpurowy Lexmark X950 (X950X2MG) (22k) 30125110-5 2 pieces % Read
8. Toner błękitny Lexmark X950 (X950X2CG) (22k) 30125110-5 2 pieces % Read
9. Toner żółty Lexmark X950 (X950X2YG) (22k) 30125110-5 2 pieces % Read
10. Toner Lexmark 522H (52D2H00) (25k) 30125110-5 10 pieces % Read
11. Fuser (grzałka) OKI (44289103) 30124100-5 2 pieces % Read
12. Pas trasmisyjny OKI (60K) (45381102) 30124000-4 2 pieces % Read
13. Bęben czarny OKI (30K) (46507416) 30124300-7 2 pieces % Read
14. Bęben niebieski OKI (30K) (46507415) 30124300-7 2 pieces % Read
15. Bęben czerwony OKI (30K) (46507414) 30124300-7 2 pieces % Read
16. Bęben żółty OKI (30K) (46507413) 30124300-7 2 pieces % Read
17. Bęben czarny OKI (25K) (44574302) 30124300-7 20 pieces % Read
18. Głowica czarna + gniazdo czyszczące HP80 (C4820A). 30192112-9 1 pieces % Read
19. Głowica żółta + gniazdo czyszczące HP80 (C4823A). 30192112-9 1 pieces % Read
20. Głowica niebieska HP11 (C4811A). 30192112-9 1 pieces % Read
21. Głowica żółta HP11 (C4813A). 30192112-9 1 pieces % Read
22. Głowica czerwona HP11 (C4812A). 30192112-9 1 pieces % Read
23. Tusz niebieski Canon (130ml) (PFI 107C) 30192113-6 1 pieces % Read
24. Tusz czerwony Canon (130ml) (PFI 107M) 30192113-6 1 pieces % Read
25. Tusz żółty Canon (130ml) (PFI 107Y) 30192113-6 1 pieces % Read
26. Tusz matowy czarny Canon (130ml) (PFI 107MBK) 30192113-6 2 pieces % Read
27. Tusz matowy czarny Canon (130ml) (PFI 102MBK) 30192113-6 4 pieces % Read
28. Tusz żółty Canon (130ml) (PFI 102Y) 30192113-6 2 pieces % Read
29. Tusz niebieski Canon (130ml) (PFI 102C) 30192113-6 2 pieces % Read
30. Tusz czerwony Canon (130ml) (PFI 104M) 30192113-6 2 pieces % Read
31. Tusz czarny Canon (330ml) (PFI 307BK) 30192113-6 1 pieces % Read
32. Tusz matowy czarny Canon (330ml) (PFI 307MBK) 30192113-6 1 pieces % Read
33. Tusz czarny Canon (130ml) (PFI 107BK) 30192113-6 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. Termin dostawy 14 dni od otrzymania zamówienia. (Dostawa jednorazowa wszystkich zamawianych pozycji)
  4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół ilościowo-jakościowy.
  5. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury.

Questions regarding the proceedings "BI.2601.3.2020 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 14 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...