progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-21

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Karina Flaszyńska

Tel.:

e-mail: kflaszynska@um.wloclawek.pl

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków użyteczności publicznej

PROCEEDINGS NO Z7/13291

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Order object:

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z roku 2018, poz. 1986), w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę właściwemu organowi (zgodnie z art.28-30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019r, poz.1186), lub zamiaru budowy / wykonania robót budowlanych.

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii oraz dokumentacji dotyczących formalnego przygotowania inwestycji, celem dokonania zgłoszenia i/lub uzyskania decyzji, umożliwiających prawidłowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie zadania inwestycyjnego.

3) umożliwiających prawidłowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie zrealizowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przeprowadzenia wizji lokalnej wszystkich obiektów na których planowane jest przedsięwzięcie wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej każdego obiektu, oraz dachu;

b) przygotowanie opinii na temat stanu technicznego dachów;

c) przygotowanie wizualizacji instalacji na każdym z obiektów;

d) przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów wszystkich ww. instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016

e) Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej, z podziałem na branże (branża elektryczna i konstrukcyjna) dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

f) przygotowania analizy zużycia energii elektrycznej na podstawie faktur z ostatnich 12 m-cy dla każdego z obiektów wraz z wyliczeniami dotyczącymi możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu poprzez zamontowanie instalacji.

g) przygotowania projektu elektrycznego –część opisowa WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) dla każdej instalacji;- 2szt

h) przygotowanie projektów wykonawczych;- 5szt

i) projektów budowlanych;- 5szt

j) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;- 5szt

k) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót;-3 szt

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71242000-6 1 service % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 75%
2. Experience 25%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków użyteczności publicznej"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...