progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-28

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Dominik Cielikiewicz

Tel.:

e-mail: dcieslikiewicz@um.wloclawek.pl

Usługa „Opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek 2020-2035”.

PROCEEDINGS NO Z3/13079

Purchasing mode: -

Order object:

§1 Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek 2020-2035 zgodnej z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności” wraz z załącznikami oraz z analizą elementów z zakresu tematyki „Smart city”.

2. Dokument powinien zostać przygotowany w oparciu o:

a. obowiązujące prawo i wynikające z niego zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, dokumenty strategiczne miasta,

b. raporty środowiskowe,

c. dane GUS,

d. własne analizy Wykonawcy

e. inne dostępne materiały pomocnicze.

3. Celem Strategii jest wzrost udziału pojazdów zeroemisyjnych w wykonywaniu przewozów na obszarze miasta, wzrost świadomości mieszkańców i zwiększenie wykorzystywania alternatywnych dla pojazdów spalinowych środków transportu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu w perspektywie do roku 2035.

4. Cele szczegółowe i plany do przeanalizowania, zaproponowania rozwiązań i ujęcia w Strategii:

a. zmniejszenie zatłoczenia komunikacyjnego, zwiększenie płynności ruchu oraz zlikwidowanie przeszkód w ruchu poprzez zwiększenie wykorzystania publicznego transportu zbiorowego i rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej (wzrost udziału osób korzystających ze zbiorowej komunikacji publicznej zamiast z indywidualnych środków transportu),

b. stworzenie optymalnych warunków do efektywnego i bezpiecznego przemieszczania osób na terenie miasta Włocławek, z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym ograniczeniu uciążliwości transportu dla środowiska naturalnego,

c. zwiększenie spójności oraz bezpieczeństwa systemu transportowego na terenie miasta Włocławek, w tym transportu publicznego i rowerowego,

d. zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury komunikacyjnej – publicznego transportu zbiorowego oraz infrastruktury rowerowej,

e. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza atmosferycznego, przez zastosowanie elementów „Smart city” w zarządzaniu ruchem miejskim,

f. wspieranie wzrostu liczby samochodów elektrycznych i niskoemisyjnych oraz ograniczenie samochodów z tradycyjnym napędem,

g. przeprowadzenie analizy w zakresie możliwości dostosowania sieci energetycznej do ładowania samochodów elektrycznych w dużej skali z uwzględnieniem wykorzystania źródeł OZE,

h. analiza w zakresie możliwości wspierania rozwoju OZE, m. in. jako źródeł energii elektrycznej zasilających infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych,

i. stworzenie planu rozwoju infrastruktury ładowania obejmującego m. in. konsultacje z inwestorami, deweloperami i administratorami budynków wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej w zakresie możliwości instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz politykę wsparcia dla operatorów i usługodawców ogólnodostępnych stacji ładowania,

j. stworzenie planu reorganizacji floty samochodowej urzędu miasta i jednostek podległych w kierunku przygotowania go do spełnienia wymogów ustawy o elektromobilności,

5. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do aktywnego zaangażowania mieszkańców Włocławka, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, w proces przygotowywania i konsultowania Strategii poprzez:

a. opracowanie elektronicznej ankiety mającej na celu pozyskanie danych oraz pomysłów na nowy kierunek rozwoju miasta w zakresie elektromobilności, przy czym ankieta może być przeprowadzona na stronie internetowej miasta oraz zebranie i opracowanie wyników badań,

b. przeprowadzenie otwartego spotkania dla mieszkańców, podczas którego zostanie im przedstawiona idea Strategii, jej cele i propozycje rozwiązań – jako forma konsultacji projektu Strategii przed jej podjęciem przez Radę Miasta Włocławek,

c. opracowanie kwestionariusza uwag – w formie elektronicznej oraz papierowej – do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii przed jej podjęciem przez Radę Miasta Włocławek,

d. w terminie od 1 czerwca 2020 r. zaprezentowanie idei Strategii, jej celów i propozycji rozwiązań oraz wyników konsultacji społecznych, przed właściwymi Komisjami Rady Miasta Włocławek oraz Radą Miasta Włocławek podczas sesji, której porządek obrad zawierać będzie przyjęcie projektu uchwały dot. przyjęcie Strategii rozwoju elektrombilności dla Miasta Włocławek 2020-2035, nie później jednak niż do 30 czerwca 2020 r.

e. przygotowanie artykułu prasowego dotyczącego Strategii i związanych z nimi konsultacji społecznych oraz udostępnienie artykułu prasowego w wybranym co najmniej jednym lokalnym tytule prasowym, telewizji, radiu lub serwisie internetowym.

6. Wykonawca zobowiązany będzie także do uzupełnienia konsultacji społecznych i promocji, materiałami:

a. 5000 ulotek formatu co najmniej A5, nadruk 2-stronny, gramatura co najmniej 135 g, w celach informacyjnych dotyczących procesu przygotowania strategii i planowanych w jej ramach przedsięwzięć oraz propagowane korzyści z jej wdrożenia,

b. 100 plakatów formatu A2, nadruk 1-stronny, o gramaturze co najmniej 180 g, w celach informacyjnych dotyczących procesu przygotowania strategii i planowanych w jej ramach przedsięwzięć oraz propagowane korzyści z jej wdrożenia,

c. 200 toreb ekologicznych, bawełnianych, w kolorze naturalnym z uchem o długości co najmniej 40 cm, z nadrukiem wielokolorowym o wymiarach nadruku do 29 x 21 cm nawiązującym do identyfikacji graficznej, w celach uatrakcyjnienia i zachęcenia mieszkańców do czynnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych Strategii oraz swoistego podziękowania i oryginalnego sposobu promowania Strategii,,

d. nowe zestawy klocków LEGO (5 zestawów o numerze 10717 lub 10 zestawów o numerze10696 oraz pojedynczych zestawów o numerach: 10255, 10261, 10264, 10268, 10270, 21318) w celu kreatywnego uzupełninia konsultacji społecznych, przeprowadzanych na każdym etapie realizacji Strategii, nacechowanego możliwościami kreowania makiet miasta, bieżących i planowanych układów drogowych, „zielonych” miejsc postojowych itp. i przeprowadzenia przez urząd miasta długofalowych warsztatów i działań edukacyjnych w szkołach z zakresu „Smart city”, skierowanych do dzieci, którzy będą wkrótce jedynymi z głównych odbiorców zmian i bezpośrednimi ich adresatami,

e. Materiały wskazane w §1 ust. 6 p. a. – c. winny być wykonane wjednolitej identyfikacji graficznej, opracowanej przez Wykonawcę, uwzględniającej „Instrukcję oznakowania przedsięwzięć” NFOŚiGW, dotyczącej ogólnego informowania o powstającej Strategii oraz harmonogramie konsultacji społecznych i działań dodatkowych z elementami grafiki nawiązującymi do charakterystycznych elementów miasta Włocławek,

f. Wykonawca przedstawi projekt identyfikacji graficznej w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy,

g. Zamawiający ustali z Wykonawcą treść informacji do materiałów.

§2 Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia

1. Ofertę może złożyć Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz jest w stanie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem, którego członek/członkowie jest/są autorami co najmniej 3 publikacji naukowych/artykułów naukowych, wydanych w okresie ostatnich 2 lat do dnia składania ofert w niniejszym zamówieniu, związanych tematycznie z gospodarką niskoemisyjną lub elektromobilnością, lub polityką transportową, lub odnawialnymi źródłami energii.

2. Wykonawca w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, musi wykazać, że:

a. w okresie ostatnich 2 lat do dnia składania ofert w niniejszym zamówieniu lub w momencie składania oferty w niniejszym zamówieniu, wykonał lub jest w trakcie wykonywania co najmniej 2 strategii lub programów, lub planów związanych tematycznie z gospodarką niskoemisyjną lub elektromobilnością, lub polityką transportową,

b. w trakcie złożenia oferty oraz w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, będzie dysponował zespołem składającym się z co najmniej jednej osoby, będącej specjalistą w zakresie transportu oraz z co najmniej jednej osoby, będącej specjalistą w zakresie ochrony środowiska. Osoby te musiały być autorami lub współautorami lub konsultantami co najmniej jednego opracowania dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej lub elektromobilności, lub polityki transportowej w okresie ostatnich 2 lat do dnia składania ofert w niniejszym zamówieniu.

3. Na potwierdzenie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załączy do oferty oświadczenia osób fizycznych lub prawnych, na rzecz których usługi, o których mowa w §2 ust. 2 p. a.,świadczył lub świadczy orazwykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, o których mowa w §2 ust. 1, ust. 2 p. b.

§3 Informacje końcowe

1. Jeżeli w trakcie opracowania dokumentu lub po jego przyjęciu do realizacji, nie później jednak niż do ostatecznego zatwierdzenia Strategii przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostaną złożone uwagi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wskazany przez niego podmiot, Wykonawca dokona stosowych korekt lub poprawek.

2. Wykonawca musi przeanalizować konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu w porozumieniu z właściwą instytucją, o której mowa w art. 57 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). W razie zaistnienia konieczności, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt (wliczy w cenę oferty) wszystkich materiałów i wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zapewni przejście na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, w tym jego elementów składowych, na wszystkich polach eksploatacji, potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac.

5. Wykonawca zapewni, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych.

6. Ostateczna forma opracowania dokumentu zostanie uzgodniona z Wykonawcą na podstawie Umowy ze względu na jej innowacyjny charakter.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta Włocławek.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek 2020-2035 CPV/Indeks 1 service % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 55%
2. Experience 15%
3. Wykształcenie 30%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor
  4. Ofertę może złożyć Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz jest w stanie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem, którego członek/członkowie jest/są autorami co najmniej 3 publikacji naukowych/artykułów naukowych, wydanych w okresie ostatnich 2 lat do dnia składania ofert w niniejszym zamówieniu, związanych tematycznie z gospodarką niskoemisyjną lub elektromobilnością, lub polityką transportową, lub odnawialnymi źródłami energii.
  5. Wykonawca przedstawia elementy Kryterium oceny oferty na zalączonym formularzu.

Questions regarding the proceedings "Usługa „Opracowania Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek 2020-2035”."

No. Question title Date of question Status


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...