progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-28

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Magda Gutral

Tel.:

e-mail: mgutral@um.wloclawek.pl

Sporządzenie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”

PROCEEDINGS NO Z6/5420

Purchasing mode: -

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” planowanego do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020, dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. Powyższy dokument powinien zostać sporządzony w oparciu o Kryteria wyboru projektu dla powyższego działania i schematu oraz Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i powinien zawierać m.in.:
  • zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju i wymaganiami prawa ochrony środowiska – zgodnie z kryterium B.4
  • osiągniecie założeń wspierających realizację celów określonych w działaniu – zgodnie z kryterium wyboru projektów B.6
  • zgodność z zasadą równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji – zgodnie z kryterium wyboru projektów B.11
  • zgodność z dokumentami krajowymi/regionalnymi z zakresu transportu i drogownictwa – zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.1.
  • analizę dostosowania infrastruktury do zmieniających się warunków klimatycznych - zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.4.
  • analizę oddziaływania projektu na uzupełnienie istniejącej sieci dróg - zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.3.
  • analizę wpływu projektu na bezpieczeństwo ruchu drogowego - zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.4.
W/w wytyczne opublikowane są na stronie internetowej www.mojregion.eu oraz www.mr.gov.pl., a kryteria wyboru projektu stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku - zapytanie ofertowe.


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Sporządzenie studium wykonalności - 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Termin płatności - 14 dni
  2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki z tytułu niewykonania w terminie przedmiotu Umowy
  3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki z tytułu niewykonania poprawek wskazanych przez Instytucję Zarządzająca oraz Zamawiającego w czasie trwania oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, nieudzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych.

Questions regarding the proceedings "Sporządzenie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...