progress_icon

Proceeding establishment date: 2024-03-04

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Magdalena Wysocka - Kras

Tel.:

e-mail: mwysocka@um.wloclawek.pl

„Budowa pumptracku i siłowni na Zawiślu”.

PROCEEDINGS NO Z84/15791

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: BZP.271.5.2024

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na budowie toru rowerowego typu pumptrack i siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz elementów małej architektury w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pumptracku i siłowni na Zawiślu”.
1.1. Zakres przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres robót, zostały określone w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
1.2. Lokalizacja inwestycji:
Projektowana inwestycja znajduje się na terenie działki ewidencyjnej nr 2 w obrębie 0082 Włocławek KM 8/2 położonej przy ul. Mostowej 7/9 we Włocławku.
1.3. Dodatkowe wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 21a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 115/2023 z dnia 18 lipca 2023 r., znak: UA.AB.6740.149.2023 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...