progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-05-21

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Bartosz Królak

Tel.:

e-mail: bkrolak@um.wloclawek.pl

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Włocławek

PROCEEDINGS NO Z5/4910

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: BZP.271.24.2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 36.053.374,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Miasto Włocławek.

Okres kredytowania: 11 lat.

Karencja w spłacie kapitału: do dnia 29 listopada 2022 roku.

Płatność odsetek: w okresach miesięcznych.

Oprocentowanie kredytu: WIBOR 1M + marża banku.

Zamawiający nie przewiduje prowizji ani innych opłat od udzielonego kredytu.

Terminy postawienia do dyspozycji środków finansowych z kredytu:

I transza – do dnia 30 września 2019 roku – 20.000.000,00 złotych,

II transza – do dnia 31 października 2019 roku – 10.000.000,00 złotych,

III transza – do dnia 30 grudnia 2019 roku – 6.053.374,00 złotych.

Termin i kwoty transz mają charakter orientacyjny i będą każdorazowo uzgadniane.

Ustala się następujące terminy spłat kredytu: do 30 listopada każdego roku – w następujących ratach:

2022 rok - 500.000,00 złotych,

2023 rok - 500.000,00 złotych,

2024 rok - 500.000,00 złotych,

2025 rok - 500.000,00 złotych,

2026 rok - 5.000.000,00 złotych,

2027 rok - 4.000.000,00 złotych,

2028 rok - 3.000.000,00 złotych,

2029 rok - 13.000.000,00 złotych,

2030 rok - 9.053.374,00 złotych,

z możliwością zmiany terminu i kwot spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy.

Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków.

W przypadku niewykorzystania środków będzie możliwość zaliczenia do następnej transzy lub rezygnacja bez pobrania opłat. Pozostawienie środków do dyspozycji zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek.

Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco.

Spłata rat kredytu i odsetek, przypadająca na dzień wolny od pracy, nastąpi w następnym dniu roboczym po tym dniu.

Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej i deklaracji wekslowej.

Do wyliczenia ceny przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.Explanation and/or amendment of the contents of the ToR:Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...