progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-06-28

Gmina Miasto Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Tax ID [tax identification number]: 8883031255

www.wloclawek.pl

Contact person:

Marta Boniecka

Tel.:

e-mail: mboniecka@um.wloclawek.pl

Wykonanie,dostawa, montaż,bieżące utrzymanie, demontaż i przechowywanie dekoracyjno-świątecznych elementów oświetleniowych

PROCEEDINGS NO Z3/6570

Purchasing mode: -

Order object:

W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie, dostawa,montaż, bieżące utrzymanie, demontaż i przechowywanie w magazynie Wykonawcy dekoracyjno - świątecznych elementów oświetleniowych.

1. W terminie do dnia 6 grudnia 2019r. dostawa z magazynu wskazanego przez Zamawiającego
i montaż dekoracyjno - świątecznych elementów oświetleniowych - zgodnie z zaleceniem Zamawiającego:

a) wzdłuż ulicy Warszawskiej i Chopina (wszystkie latarnie od Placu Wolności
do ul. Wroniej – 17 szt.)

b) wzdłuż ulicy Kościuszki (wszystkie latarnie od Placu Wolności do Okrzei)

c) wzdłuż ul. Brzeskiej (wszystkie latarnie od Placu Wolności do ul. Prymasa Wyszyńskiego – 19 szt.)

d) na budynkach: Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku (wejście nr 1), przy ulicy 3 Maja 22 (wejście), przy ulicy Kościuszki 12 (wejście) – girlandy, kurtyny świetlne, gwiazdy, napisy
w ramkach

e) na Starym Rynku 6 sztuk elementów dekoracyjnych na latarniach

f) na Starym Rynku 2 sztuki przestrzennych elementów dekoracyjnych na płytach fontanny

g) na Bulwarach 1 sztuka elementu dekoracyjnego przestrzennego

h) na Pl. Wolności 6 sztuk „latarniowców” na wysokich latarniach

i) na małych drzewach na Pl. Wolności – 5 sztuk kurtyn świetlnych

j) na dużych drzewach na Pl. Wolności – 7 sztuk kurtyn świetlnych

k) na trzech rondach - dekoracje przestrzenne

l) wzdłuż ulicy 3 Maja między wszystkimi latarniami na linkach stalowych kurtyn świetlnych „wiszących” – ok 850 mb

2. W terminie do dnia 6 grudnia 2019 r.demontaż kurtyn świetlnych z drzewa przy budynku Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek.

3. W terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. wykonanie, dostawa i montaż kurtyny świetlnej na budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku (wejście nr 2),

4. W terminie do dnia 31 grudnia 2019r. wykonanie, dostawa i montaż dwóch cyfr iluminacji „2” i „0” do napisu noworocznego „2020”. Cyfry kształtem, rozmiarem, barwą i systemem montażu muszą być spójne z posiadanym przez Zamawiającego „2019” . Wysokość 3m. Zdjęcie poglądowe stanowi załącznik 1 i 2.

5. W terminie do dnia 31 grudnia 2019r. modernizacja napisu „2019” na „2020”, poprzez wymianę cyfr „1” i „9” na „2” i „0”.

6. W dniu 31 grudnia 2019r. montaż na placu imprez masowych przy Zielonym Rynku iluminacji noworocznej „2020”, następnie uruchomienie iluminacji o godz. 24:00,. Bieżące utrzymanie oraz demontaż i przechowywanie - zgodnie z zaleceniem Zamawiającego.

7. Wykonawca w ramach zlecenia zapewni wszystkie niezbędne elementy dodatkowe, które zapewnią podłączenie i uruchomienie dekoracji, m. in.: sznur ledowy z efektem „flash”
w co piątej diodzie o zimnej białej barwie światła, składający się z 10 diod LED na 1 metr bieżący
o długości ok 500 mb. do uzupełnienia występujących braków,przewody zasilające, uchwyty mocujące, taśmy kablowe, opaski zaciskowe, przedłużacze, bezpieczniki, złączki IZK do słupów oświetleniowych. Wykonawca użyje techniki montażu dekoracji zapewniającej jej bezpieczną eksploatację.
W systemach montażu zaproponuje rozwiązania techniczne ograniczające ryzyko uszkodzenia słupów latarniowych i dekoracji podczas silnych wiatrów. Zasilanie dekoracji należy wykonać
ze słupów oświetleniowych i istniejących punktów przyłączeniowych wskazanych przez Zamawiającego.

8. Przed rozpoczęciem montażu dekoracji Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie uzyskać akceptację spółkiEnerga Oświetlenie na wykonywanie robót związanych z montażem dekoracji i podłączeniem zasilania na słupach oświetleniowych będących własnością spółki.

Dotyczy: Placu Wolności oraz ulic: Brzeskiej, Warszawskiej i Chopina.

9. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego odbioru wszystkich elementów dekoracyjnych zmagazynowanych w miejscowości Lubanie (Powiat Włocławski) do dnia 30 listopada 2019r.

10. W czasie świecenia dekoracji tj. w dniach 06.12.2019r. – 08.02.2020r. Wykonawca musi posiadać całodobowy telefoniczny punkt zgłoszeń awarii oraz pełnić w tym czasie dyżur w celu natychmiastowego usunięcia awarii, zagrożenia powstałego wskutek awarii, dewastacji, wypadku komunikacyjnego, warunków pogodowych i innego zdarzenia losowego, którego skutki stanowią zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia np. zagrożenie porażeniem, pożarem lub powodujące utrudnienia w ruchu ulicznym. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany w razie potrzeby do bieżącej naprawy wszystkich ozdób świątecznych ielementów oświetleniowych na każde wezwanie Zamawiającego i służb mu podległych, celem zapewnienia ciągłości świecenia i zapewnienia efektu dekoracyjno – oświetleniowego na wysokim poziomie.Czas reakcji na podjęcie czynności zmierzających do usunięcia usterki - do 2 godzin.

11. Demontaż elementów nastąpi w dniach 25 stycznia – 8 lutego 2020r. – na polecenie Zamawiającego.

12. Po demontażu elementów dekoracyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do wysuszenia, wyczyszczenia, usunięcia usterek i konserwacji dekoracji a następnie do przechowywania
ich we własnym zapleczu magazynowo – technicznym do dnia 30 listopada 2020r.

13. Dnia 30 listopada 2020r. Wykonawca zobowiązany będzie do wydania elementów dekoracyjnych protokołem przekazania przyszłemu Wykonawcy wybranemu przez Zamawiającego.

14. Wykonawca w czasie magazynowania elementów będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną
za powierzone mu urządzenia.

15. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia odpowiedzialności za stan techniczny oraz bezpieczne funkcjonowanie urządzeń.

16. Wykonawca oświadczy, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zleconych prac.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Wykonanie,dostawa, montaż,bieżące utrzymanie, demontaż i przechowywanie dekoracyjno-świątecznych elementów oświetleniowych CPV/Indeks 1 service % Read

Questions regarding the proceedings " Wykonanie,dostawa, montaż,bieżące utrzymanie, demontaż i przechowywanie dekoracyjno-świątecznych elementów oświetleniowych"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...